Regulamin Portalu


§1. Postanowienia ogólne
 
Definicje zawarte w niniejszym regulaminie:
1. Regulamin - niniejszy dokument. Regulamin dotyczy usług świadczonych w Portalu "Opieka Dla Bliskich" na stronach sieci www.
2. Portal – portal "Opieka Dla Bliskich" działający pod adresem http://opiekadlabliskich.pl.
3. Usługodawca - właściciel Portalu. Pełni on jednocześnie funkcję Administratora Portalu oraz obsługuje go od strony technicznej, funkcjonalnej, formalnej, merytorycznej oraz prawnej.
4. Odwiedzający - osoba odwiedzająca Portal.
5. Użytkownik Portalu - osoba, która przeszła poprawnie przez proces rejestracji i posiada Konto.
6. Użytkownik niezarejestrowany – osoba, która może przeglądać ogólnodostępną część Portalu bez konieczności rejestrowania się.
7. Rejestracja ma na celu zebranie wymaganych informacji dotyczących Użytkownika i kończy się akceptacją Regulaminu przez Użytkownika.
8. Baza Danych - miejsce przechowywania danych zgromadzonych w Portalu przez Administratora Portalu.
9. Usługodawca – osoba poszukująca pracy oraz rejestrująca się w jednej z dostępnych kategorii.
10. Usługobiorca – osoba, która poszukuje usługodawcy świadczącego usługi w jednej z dostępnych kategorii.
11. Profil - podany przez Użytkownika zespół danych przekazujący informacje dotyczące osoby Użytkownika.
12. Oferta - podany przez Użytkownika zespół danych dotyczący informacji i warunków przedstawianych ofert pracy.
13. Przeglądanie Profili oraz Ofert nie wymaga rejestracji w Portalu.
 
§2. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika. Rejestracja Użytkownika
 
1. Użytkownikiem Portalu może być osoba, która ukończyła 18 lat.
2. Rejestracja, tworzenie Profilu, zamieszczanie Ofert są bezpłatne dla wszystkich rejestrujących się Użytkowników.
3. Użytkownicy, którzy nie przeszli procesu Rejestracji nie mają możliwości uzyskania danych kontaktowych innych Użytkowników Portalu.
4.Rejestracja w Portalu jest równoznaczna z założeniem Konta i uprawnia Użytkownika do korzystania z usług oferowanych przez Portal.
5. Rejestrujący się Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu.
6. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych zgodnie z Ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.1997 Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.
7. Rejestracja jest jednoznaczna z udzieleniem zgody na publikowanie i udostępnianie danych osobowych, zdjęć oraz innych informacji Użytkownikom Portalu.
8. Użytkownicy za pośrednictwem Portalu mogą:
  • prezentować i zamieszczać wraz ze zdjęciem informacje dotyczące osoby własnej,
  • zamieszczać oferty pracy,
  • korzystać z usług oferowanych w Portalu poprzez dostęp do danych kontaktowych.
9. Dane kontaktowe typu email oraz telefon muszą być podane w następujący sposób: 10. Niedopuszczalne jest podawanie powyższych danych w innej formie.
11. Niedopuszczalne jest podawanie jakichkolwiek danych kontaktowych w Profilu, na zdjęciu lub w jakiejkolwiek innej formie poza formą przyjętą w Regulaminie.
12. Użytkownikowi zabrania się umieszczania treści:
  • naruszających obowiązujące prawo,
  • naruszających prawa osób trzecich,
  • naruszających dobre obyczaje oraz normy etyczno – prawne.
13. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom bez zgody Administratora Portalu.
14. Użytkownik ma prawo do usunięcia w każdej chwili swojego Konta w Portalu.
15. Użytkownik potwierdza, że posiada pełne prawo do dysponowania zdjęciem umieszczonym w Portalu oraz wyraża zgodę na jego publiczne udostępnienie. Użytkownik oświadcza, że publikacja zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
 
 
§3. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Administratora Portalu
 
1. Administrator Portalu jest zobowiązany do świadczenia usług w pełnym zakresie z należytą starannością.
2. Administrator Portalu dołoży wszelkich starań, aby udostępnione w Portalu usługi działały bez zakłóceń, jednakże w przypadku zakłóceń spowodowanych z przyczyn nie leżących po stronie Administratora nie ponosi on za nie odpowiedzialności.
3. Administrator Portalu dołoży wszelkich starań, aby zamieszczane treści były możliwie prawdziwe. W tym celu Administrator zastrzega sobie prawo do sprawdzania oraz weryfikowania zamieszczanych treści wszelkimi możliwymi sposobami oraz wyróżniania Profili Użytkowników, którzy potwierdzili swoje dane osobowe udostępniając kopię dowodu osobistego do wglądu Administratorowi Portalu.
4. Administrator Portalu nie może ponosić i nie ponosi odpowiedzialności za treść Ofert oraz Profili umieszczonych w Portalu oraz za zachowanie osób, z którymi Użytkownicy się kontaktują. Administrator Portalu nie odpowiada też za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Portalu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom oraz autentyczność fotografii, jednak podejmie wszelkie możliwe środki aby potwierdzić i zweryfikować Profile oraz Oferty zamieszczane na łamach Portalu.
5. Administrator Portalu nie udostępni bez przyczyny i podstawy prawnej informacji i danych osobowych stronom trzecim oraz dołoży wszelkich starań, aby informacje i dane osobowe były strzeżone we właściwy sposób zgodnie z przepisami Ustawy „O ochronie danych osobowych” i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie..
6. Administrator Portalu ma prawo do ukrywania wszelkich danych kontaktowych podawanych niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
7. Administrator Portalu ma prawo do zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub działania na niekorzyść Portalu.
8. Administrator Portalu ma prawo do zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika w przypadku otrzymania informacji o poważnych zastrzeżeniach, co do jakości świadczonych przez Użytkownika usług.
9. Administrator Portalu ma prawo do publikowania informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin bądź podejmują działania sprzeczne z Regulaminem, także do zablokowania w związku z tym ich Konta.
10. Administrator Portalu ma prawo do publikacji w Portalu treści napisanych przez Użytkowników, kierowanych do Portalu, jeżeli uzna ich zasadność.
11. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników treści.
12. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, wydarzenia i zachowania jakie mogą mieć lub miały miejsce w rzeczywistości pomiędzy Użytkownikami, którzy zapoznali się za pomocą Portalu.
13. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich co do naruszenia jakichkolwiek praw w związku z publikacją zdjęć.
14. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za dokonywane przez osoby trzecie kradzieże Kont, pobieranie zdjęć, umieszczanie i wykorzystywanie ich na innych stronach, gdyż nie ma możliwości zablokowania takiego działania.
15. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do:
  • przerwania pracy serwera z uzasadnionych przyczyn,
  • robienia krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Portalu w związku z obsługą i konserwacją Portalu,
  • wdrażania nowych rozwiązań dotyczących funkcjonalności Portalu,
  • przeciwdziałania wszelkim niewłaściwym metodom i sposobom wykorzystywania Portalu.
16. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Portalu dla celów prowadzenia wszelkiej działalności reklamowej, ogłoszeniowej, informacyjnej, komercyjnej także wobec Użytkowników i osób trzecich. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania korespondencji wysyłając informację o rezygnacji.
17. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub całości swoich praw i obowiązków związanych z Portalem bez zgody i możliwości sprzeciwu przez Użytkowników.
18. Zabronione jest bez pisemnej zgody Administratora Portalu kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób części lub całości danych, informacji, treści, zdjęć zamieszczanych w Portalu poza przypadkami wynikającymi z Ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późniejszymi zmianami.
 
§4. Postanowienia końcowe
 
1. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyn. Informacje o wszelkich zmianach podawane będą do wiadomości Użytkowników na bieżąco na stronie Portalu. Wszelkie zmiany i poprawki stają się wykonalne w dniu ich opublikowania w Portalu.
2. Użytkownik po ogłoszeniu informacji  o zmianach ma obowiązek zapoznania się z wprowadzonymi zmianami, gdyż dalsze korzystanie z usług Portalu jest jednoznaczne z akceptacją nowych treści Regulaminu.
3. Powyższy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.