Zatrudnianie osób niepełnosprawnych


Pracodawca zatrudniający niepełnosprawnego pracownika może uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON zarówno do jego wynagrodzenia, jak również wystąpić z wnioskiem o refundację kosztów przystosowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Wniosek w tej sprawie może być złożony nawet, gdy osoba niepełnosprawna pozostaje w stosunku pokrewieństwa z pracodawcą.

Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem wydanym przez organa orzekające i zaliczeniem do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.
 1.  grupa traktowana jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2.  grupa traktowana jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3.  grupa traktowana jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności
 
Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może wystąpić o środki z PFRON na:
 1. dofinansowanie do wynagrodzeń w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
 2. refundację kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych  

Ad.1. Dofinansowanie do wynagrodzeń dotyczy wyłącznie wypłat wynikających ze stosunku pracy. Ubiegać się o nie można składając do PFRON stosowny wniosek oraz odpowiednią określoną dokumentację.

O dofinansowanie ubiegać się mogą pracodawcy:
a/ zakładów pracy chronionej,
b/ zatrudniający co najmniej 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
c/ zatrudniający mniej niż 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:
 • 180 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 115 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 45 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Pracodawcom, którzy prowadzą zakład pracy chronionej przysługuje miesięcznie maksymalnie 100 % dofinansowania.

Pracodawcom zatrudniającym co najmniej 25 pracowników oraz pracodawcom zatrudniającym mniej niż 25 pracowników przysługuje miesięcznie dofinansowanie w wysokości:
 • 70 % kwot maksymalnych miesięcznego dofinansowania
 • 90 % kwot maksymalnych miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję lub osób niewidomych.
 
Ad.2 Pracodawca, który zatrudni osobę o orzeczonym stopniu niepełnosprawności przez okres 36 miesięcy, może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku z:
 • adaptacją pomieszczeń w związku z utworzeniem bądź przystosowaniem stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • adaptacją bądź nabyciem urządzeń, które ułatwią wykonywanie pracy osobom niepełnosprawnym,
 • zakupem i autoryzacją oprogramowania na użytek osób niepełnosprawnych.
Zwrot wymienionych kosztów dotyczy przypadków zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 1. bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 2. zatrudnionych u pracodawcy, który występuje z wnioskiem o zwrot kosztów w stosunku do osób, których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia.
Wniosek o zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy ze środków PFRON pracodawca kieruje do starosty właściwego ze względu na:
 • miejsce rejestracji osoby niepełnosprawnej, jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy,
 • miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
 • miejsce siedziby lub zamieszkania pracodawcy.
Maksymalna wysokość dofinansowania za każde przystosowane dla osoby niepełnosprawnej stanowisko pracy może dochodzić do kwoty 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za kwartał poprzedzający złożenie wniosku.
 
Pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej mogą liczyć na konkretne wsparcie finansowe. Oprócz tych wymiernych korzyści, należy wskazać na równie ważny aspekt - przyjazna polityka personalna skierowana do osób niepełnosprawnych tworzy dobry wizerunek pracodawcy i jego firmy.

Przełamywanie stereotypów, przekraczanie barier, walka z obojętnością, czy nawet z niechęcią wobec drugiego, wyciąganie pomocnej dłoni wobec bliźnich -  to postawa człowieka nieprzeciętnego. To również budowanie obrazu firmy, społeczności, w której liczy się człowiek.

Niepełnosprawność nie oznacza braku profesjonalizmu. Osoby niepełnosprawne to często osoby z ogromną motywacją, angażujące się w wykonywaną pracę, z nowymi pomysłami, często z szerszymi perspektywami. Zadaniem całego społeczeństwa jest wspieranie procesu ich integracji, rozumianego jako akceptacja praw mniejszości, w tym prawa do pracy, godnego życia, realizacji  ambicji zawodowych i rozwoju.